برجهای مسکونی مخابرات اراک

ورق رنگی کامپوزیت آلومینیوم اراک