گواهینامه ها و خط مشی

ISO 9001:2008

گواهینامه ورق آلومینیوم

ISO 14001:2004

کواهینامه ورق آلومینیوم

اداره کل استاندارد استان مرکزی

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار

نورد آلومینیوم گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی نورد آلومینیوم

آلکونام به عنوان برند برتر سال ۱۳۹۲

برند برتر ورق آلومینیوم