آزمایشگاه‌ها و تضمین کیفیت

برخورداری از تجهیزات آزمایشگاهی مدرن و دقیق ، شرکت را برای ارائه بهترین کیفیت توانمند نموده است.

 

اداره کل استاندارد استان مرکزی

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار

نورد آلومینیوم گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی نورد آلومینیوم